SlovAl

Switch to language

Technológia výroby pozostáva z dvoch taviacich pecí (taviaca šachtová plynová pec STRIKO 10000t/2500, plynová rotačná taviaca pec PR 2700Al ) a jednej egalizačnej.


Plynová šachtová taviaca pec S-10
slúži k taveniu hliníkového odpadu a Al bločkov. Plynová šachtová pec S-10 pozostáva z taviacej komory-šachty, ustaľovacej komory a zavážacieho zariadenia. Hliníkový odpad sa dávkuje pomocou zavážacieho zariadenia do taviacej komory. Po natavení tekutý kov preteká do ustaľovacej komory, odkiaľ sa po ukončení tavby vypúšťa naklápaním pece cez vylievacie hrdlo a systém prelievacích žľabov buď priamo na odlievací pás, alebo do egalizačnej plynovej pece .


Plynová rotačná taviaca pec PR 2700 Al
pozostáva z rotačnej taviacej komory, odklopný uzáver pece s kyslíkovo-plynovým horákom, zavážací vibračný dopravník, odprašovacie zariadenie, ovládacie panely. Hliníkový odpad, alebo Al stery sa dávkujú pomocou VZV do násypky zavážacieho vibračného dopravníka. Po natavení sa tekutý kov vypúšťa naklápaním pece cez vylievací otvor do prepravnej panvy na tekutý kov.

Všetky vzniknuté spaliny z procesu horenia sú odťahované cez odťahové potrubie mimo priestor haly, kde je umiestnená filtračná Stanica pre odlúčenie mechanických častíc.