SlovAl

Switch to language

História

Pred pätnástimi rokmi vznikla akciová spoločnosť Sloval. Vyrábal sa v nej hliník z oxidu hlinitého, ale neekologickým spôsobom. Neskôr nasledovala transformácia spoločnosti na závod, v ktorom sa už len pretavovali šroty. Nakoniec bol SLOVAL ako právna forma zrušený. Jeho výrobné aktivity boli presťahované a pokračovali v činnosti spracovania odpadov vznikajúcich v areáli ZSNP, a.s.

Na sklonku roka 2006 sa robila analýza dodržiavania ekologických parametrov a SLOVAL nespĺňal náročné kritéria, ktoré začali platiť od januára 2007.Na ZSNP, a.s. bolo rozhodnutie, či do ekologických zariadení zainvestuje a bude tento závod prevádzkovať ďalej, alebo nie. Rozhodli sa, že investovať nebudú a závod zastavia.

Spoločnosť ŽHS, a.s. sa vtedy rozhodla, že časť technológie a zamestnancov prevezme zo ZSNP, a.s. a zoženie zdroje, ktoré sa ponúkajú z Európskej únie na financovanie ekologických projektov.


Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, rozpočtu projektu a plánovaných technicko-ekonomických ukazovateľov bola vypracovaná finančná analýza projektu. Závery analýzy potvrdili reálnosť projektu s veľmi dlhou dobou návratnosti, ale mimoriadne významným prínosom v oblasti ekológie.

Výrazný efekt bude ten, že odpadový hliník, vznikajúci pri výrobe polotovarov pílením, lisovaním, odlievaním a skončil by u malých spracovateľov, ktorých technologické zariadenia nepodliehajú prísnym ekologickým hodnotám, SLOVAL na mieste zrecykluje do predajnej formy - hliníkových zlievarenských zliatin.

Tie predstavujú kľúčovú vstupnú surovinu pre výrobu hliníkových odliatkov. Výrazne sa tým zníži množstvo odpadov ukladaných na skládku a recykláciou priamo v areáli priemyselného parku sa zamedzí zbytočnému transportu, čiže aj ekologickej záťaží na cestách.

Po schválení projektu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky mohla začať jeho realizácia. Predovšetkým príprava výrobných priestorov a infraštruktúry, presťahovanie technologických zariadení a ich následná montáž a modernizácia.


K zrekonštruovanej výrobnej hale pribudol objekt úplne novej, účinnej filtrácie. Odsávané sú obe pece, Striko 10, i Rotačná, čo zabezpečuje čisté pracovné prostredie v hale a zároveň zabraňuje unikaniu škodlivín, vznikajúcich pri tavení, do ovzdušia. Kompletne zrekonštruované, alebo novo postavené sú aj ďalšie objekty - budova skladu, prístrešok, váha, boxy na jednotlivé triedy odpadov, cesty, ale aj kancelárie a sociálne zariadenia pre zamestnancov.

Zliatiny sa odlievajú do bločkov, no je možnosť ich dodávať aj v tekutom stave. Skúšobná prevádzka sa spustila v marci 2008. V súčasnosti spoločnosť SlovAL, s.r.o. zamestnáva 23 zamestnancov, pri dosiahnutí plnej plánovanej výroby bude mať 29 zamestnancov. Spoločnosť SLOVAL plánuje s produkciou do 5 000 ton hliníkových zliatin ročne, pričom v budúcnosti je možné zvýšiť výrobu podľa požiadaviek trhu.


Rekonštrukcia

V rokoch 2015-2016 prebehla rekonštrukcia egalizačnej pece. V rámci rekonštrukcie sa uskutočnila oprava výmurovky, zmenil sa spôsob vykurovania pece z elektrického na plynový. Druhou investičnou akciou bola generálna oprava filtračného zariadenia. Filtračná stanica je našim kľúčovým zariadením a jej fungovanie je podmieňujúce pre činnosť ostatných technologických zariadení. SLOVAL, s.r.o. prevádzkuje stredný zdroj znečistenia ovzdušia v súlade s platnou legislatívou. Treťou investičnou akciou bola rekonštrukcia odlievacieho pásu, ktorá sa konala z dôvodu opotrebovanosti a poruchovosti starého pásu. Ďalším dôvodom bol tvar ingotov, ktoré boli zastarané, rozmer, tvar a hmotnosť boli problematické. Rekonštrukciou spoločnosť dosiahla lepšie využitie skladovacích priestorov, výrazne lepší komfort a efektivitu expedícií.


Referencie

* NEMAK Slovakia, s.r.o.
* ALNEO, s.r.o. CZ
* FAGOR EDERLAN Slovensko, a.s.
* ZSNP a.s.
* INTERAGENCIE, a.s. CZ
* SLOVALCO a.s.
* Trímet Prag, s.r.o. CZ